The Useful Design

Disseny Industrial

Projectes del principi a la fi, disseny industrial orientat a l’eficiència i la competitivitat

Disseny tècnic industrial

Un dels meus objectius com a dissenyador industrial és oferir solucions tècniques de valor als clients per tal que, a través del desenvolupament de producte, els seus projectes es desmarquin de la competència.

Per aconseguir-ho ofereixo diferents serveis de disseny industrial a totes les fases del projecte.

Des de la conceptualització fins a l’optimització de la producció o en qualsevol altre punt on necessitis assessorament.

Esquema del procés de disseny industrial

Com ho farem?

Perquè el projecte arribi a bon port, el temps és un element clau.

La meva metodologia segmenta les fases de manera senzilla per als clients. La divisió de les tasques en les fases principals pot ajudar a comprendre processos llargs o complexos i preveure els costos associats a cada etapa, per això es pot determinar i fer un seguiment de l’avenç del projecte. En cada cas es fa un estudi de cost d’acord amb el temps estimat de dedicació, així com els costos associats quan es produeix un canvi de rumb que requereix reorientar projecte.

En general, el dissenyador industrial divideix el treball en dues fases: El disseny conceptual i el desenvolupament del producte.

Disseny conceptual

Els elements clau d’aquesta fase són els següents:

  • Escolta activa de les necessitats del client. Cal entendre l’objectiu del projecte i ser receptiu i empàtic perquè l’encàrrec arribi a bon port.
  • Anàlisi de la competència. Moltes vegades el client té aquesta anàlisi molt clara i només cal que transmeti amb claredat quins trets diferencials busca al seu producte. Si no és el cas, ajudo el client a fer una anàlisi de la competència en el seu sector.
  • Proposta inicial de disseny. És en aquest punt on es dibuixa i es dóna una forma inicial al producte.

Aquesta fase acaba amb una reunió de correcció i validació. Si es considera necessari, es pot iterar qualsevol dels punts anteriors.

Desenvolupament de producte

Amb la primera fase validada com a base del projecte passem a la segona fase que consta de les etapes següents:

  • Desenvolupament tècnic. És en aquest punt on es dóna forma final al producte i es decideix com serà finalment i de quina manera es fabricarà.
  • Viabilitat econòmica. Pel que fa al punt anterior, les característiques tècniques tenen com a conseqüència un procés de producció, materials, temps de realització i, en definitiva, costos associats. Si el client considera viable el desenvolupament tècnic proposat, seguim avançant. En cas contrari, iterem el punt anterior.
  • Lliurament final. En cada cas es pacta amb el client què necessita cada projecte: Modelat en 3D, renderitzat, plànols, impressions 3D, o el que es requereixi.

Amb del lliurament final es fa una reunió de tancament i valoració del projecte. Si es necessiten canvis o variants del producte, es pacten a banda del projecte.